Projecten

 

Idephix werkt voor klanten in diverse sectoren. Hieronder staat een beschrijving van enkele projecten:

 

Telecom aanbieder: ontwikkelen van een introductiestrategie voor een telecom propositie. Het project  omvatte een marktanalyse en het in kaart brengen van doelgroepbehoeften. Tevens voerden we (met partners) wijzigingen door in de branding en communicatie van het product. Dit resulteerde in een introductiestrategie die binnen enkele maanden zijn vruchten afwierp. Het aantal aanvragen steeg met 40%

Non-profit organisatie: Een nieuwe positionering leidt tot een veel krachtigere profilering van de organisatie. Dit leidt tot grotere zichtbaarheid en een groter donateurspotentieel. Intern biedt de positionering meer binding tussen medewerkers en tussen vrijwilligers en de organisatie. De aanbevelingen op het gebied van marketingcommunicatie resulteren in effectievere inzet van middelen en een leveren een besparing op van het jaarlijkse budget.

Foodservice leverancier: het ontwikkelen van een Private Label merkportfoliostrategie voor de top-3 speler in de foodservice markt. Het project omvatte een analyse van het huidige merkportfolio waarbij voor de bestaande Private Labels tevens is gekeken naar groeimogelijkheden op productniveau. De uitkomsten van de merkportfoliostrategie zijn vervolgens doorvertaald in passende (merk)positioneringen.

Nieuwe financiële dienstverlener: ontwikkeling van een nieuw (hypotheek)merk vanwege een opsplitsing van bedrijfsactiviteiten. Als strategie is gekozen om het nieuwe merk vanuit een duale strategie business te laten genereren. Zowel push gericht op het intermediairkanaal als pull vanuit consumenten. Opdracht omvatte projectleiding en aansturing van interne medewerkers en betrokken externe bureaus. Na de adviesfase (merkstrategie, positionering, naamgeving en plan van aanpak met budgettering) volgde de realisatiefase op interim basis. Er is in naamgeving en vormgeving bewust gekozen om binnen de branche grensverleggend te zijn. Het merk is al jaren één van de toonaangevende merken en heeft sinds de introductie een sterkere positie dan het oorspronkelijke merk.

Retailketen van apothekers: de ontwikkeling van een nieuw merk (positionering, naamgeving, design en retailformule) voor de top-5 speler in de markt voor farmaceutische dienstverlening (60 apotheken). Doel was een innovatieve apotheek te ontwikkelen gericht op toegankelijkheid en autoriteit. Daarmee wil het een serieus alternatief bieden voor opkomende marktpartijen als Ahold en Kruitvat. Project omvatte een adviesopdracht gevolgd door een implementatietraject.

Fusie van ggz-instellingen: ggz-instelling die als gevolg van een fusie haar merkenbeleid opnieuw moest inrichten. Vraag was hierbij of alle behandelingen onder één of meerdere merknamen moesten worden gepresenteerd om een sterke concurrentiepositie te ontwikkelen. Helderheid van het aanbod van behandelingen was daarbij cruciaal. Advies hield in dat het aantal merken binnen het portfolio kon worden teruggebracht en waarmee de helderheid van het aanbod werd vergroot en er bespaard werd op communicatie-uitgaven. Naast het merkenportfolio ontwikkelden we ook een nieuwe positionering die leidde tot een duidelijke profilering voor zowel medewerkers als externe doelgroepen.

Merkportfolio hypotheekverstrekker: ontwikkelen van een competitief merkenportfolio van hypotheekaanbieders gericht op onafhankelijke tussenpersonen. Het project omvatte een businessanalyse van verschillende merken binnen een concern, waarbij werd gekeken naar groeipotentieel en onderzocht in hoeverre merken complementair waren dan wel overlap vertoonden. De uitkomsten resulteerden in een substantieel sterkere marktpositie (in een dalende markt) en een aanzienlijke kostenbesparing.

Fusie zorgverzekeraars: ontwikkeling van het merkenbeleid van een drietal zorgverzekeraars in een fusieproces. Dit project betrof een integraal advies over de te voeren merken, merkidentiteit, naamgeving en de positie van merken in het portfolio. Een merkwaarde-analyse maakte deel uit van het bepalen van de merkstrategie. Door deze benadering werd een objectieve keuze van alternatieven mogelijk en ontstond draagvlak voor de uiteindelijke beslissing van de directie. Daarmee was de weg vrij voor meer synergie (cross-sell) een aanzienlijke kostenbesparing.

Drankenfabrikant: ontwikkelen van een merkstrategie en positionering voor een opkomend merk vruchtendranken. Het project omvatte een reeks aspecten variërend van positionering, communicatiestrategie tot aan advies ten aanzien van het verpakkingsontwerp.

Multinational in lichtarmaturen: ontwikkelen van het merkenbeleid (saneren en herpositioneren van merken) voor een internationaal concern in verlichting en lichtarmaturen. Opdracht leverde een verbetering van de zichtbaarheid van de merken. Door sanering van merken werd bespaard op marketingkosten terwijl de verhoogde zichtbaarheid van het assortiment tot meer omzet leidde.

Nederlandse retailbank: als gevolg van een strategische koerswijziging werd een nieuwe positionering ontwikkeld die beter aansluit op de behoeften van de doelgroep en de beloften die de bank kan waarmaken. De positionering reflecteerde de merkidentiteit van de bank en was sterk gericht op klantbehoeften.

Positionering G4 stad/ gemeente: een van de G4 steden vroeg ons een positionering te ontwikkelen om de stad beter en vooral helderder op de kaart te zetten. De stad wilde een beweging  maken van promotie naar ‘branding’ van de stad. Het bestaande (merk)beeld was te diffuus. In samenwerking met Brand Capital werd een centraal thema ontwikkeld waaruit  een inspirerende positionering werd ontwikkeld waar creatieve bureaus in communicatie en design op in konden spelen. Daarbij werd ook regie gevoerd over de ontwikkeling van creatief werk bij bureaus.

Intermediairsbank: ontwikkeling van een positionering van een landelijk opererende bank voor tussenpersonen van financiële producten. De positie moest de speciale positie van de bank, tussen adviseur en consument reflecteren en diende als bindend element voor personeel en intermediair. Door in de positionering de intermediair centraal te stellen werd duidelijker onderscheid gemaakt met andere banken. Hierdoor werd het merk veel herkenbaarder voor klanten. De combinatie van een aangepast productportfolio en de herpositionering leidde tot een verbetering van het bedrijfsresultaat met circa 10%.

Herpositionering van een biermerk: het project omvatte een marktonderzoek waarbij de sociaal-maatschappelijke elementen rond bier in kaart werden gebracht, waarbij ook een vertaling van de positionering naar conceptontwikkeling werd gemaakt.

Positionering van een Waterschap: het project omvatte het bepalen van een visie en de ontwikkeling van de identiteit van het waterschap van waaruit een nieuwe rol van het waterschap ten opzichte van zijn stakeholders is gedefinieerd. Deze positionering vormde vervolgens de basis voor een nieuw communicatiebeleid. Dat leidde tot meer acceptatie bij stakeholders voor bijvoorbeeld belastingen en impopulaire maatregelen.

Communicatie en bureaurelaties: Begeleiding en advisering van circa 10-15 opdrachtgevers bij de selectie van reclame- en designbureaus. Advisering varieerde van de selectie van geschikte kandidaten tot remuneratie/ honoreringsafspraken.